ประวัติบ้านป่าม่วง ม. 5 ตำบลหนองผือ

ประวัติหมู่บ้าน

ตามตำนานการก่อตั้งหมู่บ้านเหล่าฮก กล่าวเดิมทีบรรพบุรุษชาวเหล่าฮก   ตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับแขวงการทางในปัจจุบันยาวมาถึงบริเวณด้านหลังโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาแต่การตั้ง   บ้านเรือน  ในสมัยก่อนนั้นตั้งเป็นหย่อมๆไม่ได้ตั้งเป็นกลุ่มเหมือนในปัจจุบันเพราะการตั้งที่อยู่อาศัยนั้น   เลือกตามความอุดมสมบูรณ์พื้นที่   ซึ่งแต่ก่อนบ้านเหล่าฮก  คือ   บ้านโนนสัง   เพราะมีต้นสังใหญ่อยู่กลางหมู่บ้านเป็นสัญลักษณ์    อยู่มาวันหนึ่งผู้นำหมู่บ้านคือตาผ้าขาว ไปขึ้นต้นสังเพื่อนำดอกสังมาซุบทำอาหาร    แต่บังเอิญผ้าขาวเกิดอุบัติเหตุพลัดตกต้นสัง    ทำให้เสียชีวิตทางงานวัดที่หลวงปู่เฒ่าเป็นผู้นำก็ปรึกษาก้บชาวบ้านว่าจะอยู่ที่นี่อีกหรือไม่   ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรอยู่อีกต่อไปเพราะการตายของตาผ้าขาวนั้นเป็นลางบอกเหตุที่ไม่ดี   ถ้าขืนอยู่ต่อไปก็จะทำให้เกิดเพทภัยต่างๆตามมาชาวบ้านส่วนมากมีความเชื่อว่านั้นจริงๆ จึงพากันอพยพเคลื่อนย้ายไปหาที่อยู่ใหม่  เคลื่อนจากที่เดิมมาอยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลเมืองสรวง    ยาวมาถึงโรงเรียนบ้านเหล่าฮกในปัจจุบัน   แต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็มีการอพยพอีกครั้งหนึ่งเพราะบริเวณดังกล่าวขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค   จึงย้ายกันไปอยู่ตามไร่ ตามสวนซึ่งรกมาก (ภาษาถิ่นเรียกว่าเหล่า)ซึ่งแต่เหล่านั้นก็รกมาก    จึงเรียกชื่อบ้านเหล่าฮก   ซึ่งอยู่ใกล้จากที่เดิมมากนักและก็มีการสร้างบ้านเรือนขึ้นเป็นคุ้มๆมีมากถึง 6 คุ้ม  คือ   คุ้มบ้านเก่า    คุ้มบ้านงุ้ม    คุ้มบ้านขี้เหล็ก    คุ้มบ้านหนองหว้า    คุ้มบ้านตกและสร้างบ้านเรือนอยู่ที่นั้นเรียกว่า    บ้านยางลิง    ปัจจุบัน  คือ   บ้านป่ายาง   อีกหนึ่งอพยพไปทางทิศเหนือสร้างบ้านเรือนอยู่ตามไร่นาจนหลายเป็นหมู่บ้าน หว่านไฟ

       เดิมชื่อ  บ้านเหล่าฮก  คุ้มป่าม่วง  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ปี พ.ศ. 2529   ได้มีการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้น  คุ้มป่าม่วงก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นบ้านป่าม่วง 

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ  อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้านการปกครอง

หลังแยกหมู่บ้านเเป็นเอกเทศแล้ว  บ้านป่าม่วง  ก็มีการเลือกผู้นำคือ ผู้ใหญ่บ้าน  ดังนี้

       1. นายภู     จันทร์ขอนแก่น

       2. นายจันทร์         เหลาคำ

       3. นายไสว            ผาภูมิ

       4. นายชวนชัย       นาแก้ว

Trackbacks / Pingbacks

  1. หน้าหลัก – กลุ่มงานเวชปฎิบัติ | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสรวง

ใส่ความเห็น